Test Test Test

Inglise keel (40 t.) A1, A2, B1, B2 (õppekeel vene keel)

Kestus ja aeg: 40 tundi auditoorset tööd, sügis 2018

Sihtrühm: mitte-eestlased

Kursuse väljund:

• mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase,

• oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama laadi küsimustele,

• suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt;

• saab aru lihtsamatest lausetest;

• oskab kirjutada lühikest teadet, täita lihtsamaid ankeete.

Õppe sisu:

Kursuse põhieesmärgiks on kõigi nelja osaoskuse (lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine) süstemaatiline arendamine mitmesuguste tegevuste kaudu:
1) tekstide lugemine ja kuulamine
2) töö sõnavaraga
3) grammatika harjutamine
4) häälduse harjutamine

Läbitavad teemad:
• Tervitused (Greetings)
• Endast (About Myself)
• Minu päev (My Day)
• Minu pere (My Family)
• Minu huvid (My Hobbies)
• Aastaajad, kuud, nädalapäevad ja ilm (Seasons,Months, Days of Week and Weather)
• Värvid, riided, välimus, kehaosad (Colours,Clothes,Appearance, Parts of the Body)

Grammatika:

• Asesõnad (pronouns)
• Arvud - hulkarvud, järgarvud (numbers)
• Nimisõnad – ainsus ja mitmus (singular, plural)
• Omadussõnad – keskvõrre ja ülivõrre (adjectives, comparative, superlative)
• Tegusõnad „olema“, „omama“, „tegema“ (to be & to have& to do)
• Ajavormid:
o Lihtolevik (present simple)
o Lihtminevik (past simple)
o Lihttulevik (future simple)