Test Test Test

Programmi "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" kursused 01.01.2013. - 30.04.2013 (tasuta)

*Finantsarvestuse algkursus

14.01.2013 - 13.02.2013, 40 tundi

18.03.2013 - 17.04.2013, 40 tundi

* Finantsarvestuse algkursus (õppekeel vene keel)

12.02.2013 - 14.03.2013, 40 tundi

Programm "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" (kood 1.1.0603.08-0002)

Programmi rahastavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.
Programm on loodud "Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" alusel koostatud rakenduskava "Inimressurssi arendamine", täiskasvanuhariduse valdkonna ning "Eesti elukestva õppe strateegia 2005-2008" eesmärkide täitmiseks.
Programmi juhib Eesti Vabaharidusliit. Koolitusi viivad läbi vabahariduslikud koolituskeskused kogu Eestis, kõikides maakondades. Üldine koolituskataloog asub Eesti Vabaharidusliidu kodulehel www.vabaharidus.ee.
Programmi raames on THL Koolituskeskus alates programmi käivitumisest kuni käesoleva ajani pakkunud täiskasvanud õppijatele järgmisi tasuta kursusi:

 • Raamatupidamise algkursus
 • Raamatupidamise algkursus (õppekeel vene keel)
 • Finantsarvestuse algkursus
 • Finantsarvestuse algkursus (õppekeel vene keel)
 • FIE raamatupidamine
 • Praktiline täiendkoolitus algajatele raamatupidajatele
 • Ettevõtluskoolitus (õppekeel vene keele)
 • Majandusaasta aruande koostamine (õppekeel vene keel)
 • Täiendkoolitus vähese kogemusega raamatupidajatele
 • Raamatupidamine arvutis (Merit Aktiva)
 • Raamatupidamine arvutis (Profit Maxi)
 • Arvutikoolitus
 • Töö- ja ametialane inglise keel
 • Eesti keel (algtase)
 • Inglise keel ( madalam kesktase)
 • Erisoodustuste maksustamine

KOOLITUSE SIHTRÜHM JA ÕPPIJATE VALIKU KORD:

1. Koolituse sihtrühmaks on täiskasvanud õppijad, kes soovivad suurendada oma konkurentsivõimet tööjõuturul. Käesoleval perioodil on eelistatud madalama haridustasemega (põhi- või üldkeskharidusega) õppijad ning need, kelle kvalifikatsioon antud valdkonnas on aegunud
2. Koolitusele tulla soovijad registreeritakse avalduste laekumise järjekorras. Kõrgharidusega õppijaid võetakse vastu ainult vabadele kohtadele.
3. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õppimise motivatsiooni ja osalejate
oskuste ja teadmiste taset , tagamaks tasemelt võimalikult homogeensete õpperühmade
moodustamise.
4. Ettevõtluskursuse komplekteerimisel võetakse aluseks äriidee või nägemuse olemasolu
tulevasest tegevusest.
5. Üks õppija võib ühe aasta jooksul osaleda mitte enam kui kahel tasuta kursusel.